Mitutoyo สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ” ขึ้นเป็นครั้งแรกของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ภาค ตามลำดับ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียดที่สรุปผลการแข่งขัน) ในการแข่งขันระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ใช้สนามแข่งขัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล จำกัด กรุงเทพฯ โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับนายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันฯ MitutoyoMitutoyo การแข่งขันแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00 – 16.00 น. มีนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ผลการแข่งขันฯได้ทีมชนะเลิศระดับภาคฯ คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งทั้ง 3 ทีมจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติที่จะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ การแข่งขันทั้ง 5 ภาค ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมผู้ชนะ 3 อันดับแรกของแต่ละภาคจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ โดยมีผู้แทนของแต่ละภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยการอาชีพนางรอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์วันที่ 12 ธันวาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยเทคนิคน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาวันที่ 19 ธันวาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพรวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ บริษัท สุมิพล จำกัดวันที่ 21 มกราคม 2556 รางวัลชนะเลิศ   วิทยาลัยเทคนิคระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี Mitutoyo