สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2557

ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558

    ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและคณะผู้บริหาร สอศ. ร่วมให้กำลังใจผู้แทนนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ทั้ง 5 ภาค เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกอบด้วย สาขาอุตสาหกรรม 49 สาขา และสาขาด้านทักษะวิชาชีพ 22 สาขา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าแข่งขันจากทุกภาคมากกว่า 1,200 คน และยังมีสมาชิกจากประเทศกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ ประกอบด้วย สปป.ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และมาเลเซีย จำนวน 58 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย   โอกาสเดียวกันนี้ “บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันสาขาทักษะมาตรวิทยามิติ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องมือวัดขนาดด้านมิติ (Dimensional Precision Measuring Instruments)โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนจากแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตจากทั่วประเทศร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ในส่วนของแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตได้จัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 3 ประเภทได้แก่ สาขาทักษะ งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน สาขาทักษะมาตรวิทยามิติ และสาขาทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์   ทั้งนี้การแข่งขันในสาขาทักษะมาตรวิทยามิติ มีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นประธานจัดการแข่งขัน โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 15 ทีม เป็นตัวแทนจาก 5 ภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีผู้แทนจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ,บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นประโยชน์และมีส่วนผลักดันให้นักศึกษาตื่นตัวให้ความสำคัญในการใช้เครื่องมือวัดละเอียดอย่างถูกต้อง เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตที่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม สำหรับการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งหน้าที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์