สืบเนื่องจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ได้มีการจัดสัมมนาสรุปและวิเคราะห์การส่งเยาวชนตัวแทนของภาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อของการเสวนาได้พูดถึงผลงานและความสาเร็จของทีมเยาวชน ที่ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในหลายสาขา ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 กับหน่วยงานภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทสุมิพล จากัด คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล เข้าร่วมในการเสวนาด้วย จากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนในครั้งนี้ โดยคุณทองพล อุลปาทร กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สุมิพล จากัด เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย พร้อมทั้งมีการถ่ายรูปร่วมกันของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลและผู้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ   บริษัท สุมิพล จากัด ในฐานะผู้นาในการจัดจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพสูงสาหรับงานอุตสาหกรรม ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการช่วยผลักดันเป็นการพัฒนาบุคลากรก้าวขึ้นสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล (World Skills) และเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขันในสนามธุรกิจซึ่งกาลังรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ สุมิพลยังคงมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับทางราชการอย่างแข็งขันต่อไป