คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงทักษะในระบบมาตรวิทยา เพื่อก้าวสู่ระบบการวัดตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านทักษะทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ   การแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่ 11 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและการตัดสิน ตลอดจนจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันด้วย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศรวม 16 ทีม จาก 10 สถาบัน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า   ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศได้รับครุภัณฑ์การศึกษามูลค่า 5,000 บาท และเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ จำนวน 2 ตัวส่วนทีมรองชนะเลิศทั้ง 2 ทีม ได้รับเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ ทีมละ 2 ตัว อนึ่งการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการระดับชาติ บริษัท สุมิพลฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญของชาติในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล