เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. “TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” พร้อมปาฐกถาเรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0” ว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายธุรกิจการติดต่อการค้ามีพลังในการแข่งขันมากขึ้น ความจำเป็นต้องสร้างจุดแข็งให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและในระดับสากลพร้อมค้นหาจุดอ่อนและเร่งแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะอาชีพ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งคนไทยมีหลากหลายอาชีพที่ต้องพัฒนาทั้งด้านวิชาการและคุณวุฒิวิชาชีพ     รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะสายอาชีพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กำหนดไว้ว่าภายในปี 2565 ต้องสร้างแรงงานทักษะอาชีพขั้นสูงให้ได้ 12 ล้านคน เพื่อเติมเต็มในทุกอุตสาหกรรมของประเทศ ตามความต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเวลานี้ก็มีหลายหน่วยงานมาร่วมจัดอบรมพัฒนา ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมี สคช. เป็นแกนนำในการประเมินสมรรถนะอาชีพ     นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวด้วยว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 6 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีการเสริมสร้างกำลังคน รวมถึงการสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่สากล มุ่งหวังการพัฒนากำลังคนอย่างมีระบบ อีกทั้งการรองรับนโยบายในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน   นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ และยกระดับอาชีพในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สคช. ยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพสูง อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร และการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น และเดินหน้าส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ครบ 500 อาชีพ ใน 72 สาขาวิชาชีพ รวมถึงตั้งเป้าหมายในการ “พลิกโฉมตอบโจทย์คนไทยมืออาชีพ” ด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่องทาง สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     สำหรับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขามาตรวิทยามิติได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและจัดบูธนิทรรศการ “นวัตกรรมการวัดและการสอบเทียบด้านมิติ” ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนดีเด่นประจำปี 2560 โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้เดินเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ และได้ให้เกียรติเข้าชมบูธของบริษัทฯ และให้ความสนใจซักถามสิ่งที่บริษัทฯนำมาจัดแสดงและได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก