ตามที่บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี “เมทัลเล็กซ์ ๒๐๑๙” เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพช่าง สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ที่จะสร้างคนดีมีฝีมือด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน โดยมีบริษัทผู้ผลิตชั้นนำร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 11 บริษัท ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น 1 ใน 11 บริษัท   และเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้บริหาร บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด และผู้แทนของ 11 บริษัท ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องมือช่าง จำนวน ๘๓ รายการ รวมเป็นมูลค่า ๓๑๕,๔๔๐ บาท และได้ทำการส่งมอบ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้มอบหมายให้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นผู้แทนรับมอบ โดยนายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนบริษัทฯเป็นผู้มอบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว