จากการที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา” โดยเป็นความร่วมมือของ 4 สถาบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ตามรายละเอียดที่ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ไปแล้วนั้น การดำเนินโครงการได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำหรับรุ่นที่ 1 โดยมีคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิค 14 สถาบัน จำนวนรวม 28 คน ในช่วงแรกจะเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในช่วงที่สองจะเป็นการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของบริษัท สุมิพล จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญครั้งนี้ ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ใน 2 สาขาวิชา คือ   1. สาขาวิชางานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Process) ร่วมมือกับผู้ผลิตชั้นนำอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย คือ บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (SHT) ผู้ผลิตเครื่องมือตัดที่ทำจากวัสดุคาร์ไบด์และวัสดุแข็งพิเศษ (Carbide & Super Hard Material Cutting Tools) ซึ่งมีศูนย์บริการเทคนิค (Tools Engineering Center) ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้จัดทำหลักสูตรไว้หลายระดับสำหรับให้บริการฝึกอบรมทางเทคนิคแก่ลูกค้าเป็นประจำอยู่แล้ว และบริษัท Big Daishowa Seiki แห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตระบบหัวจับเครื่องมือ (Total Tooling Systems) ซึ่งมีผู้ชำนาญการชาวญี่ปุ่นให้บริการเทคนิคแก่ลูกค้าประจำอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน ในสาขาวิชานี้ได้จัดไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ บริษัท สุมิพล จำกัด และระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์บริการเทคนิค SHT (ดำเนินการสอนโดย Sumitomo, Big Daishowa และสุมิพล)   2. สาขาวิชางานวัดละเอียดด้านมิติในระบบควบคุมคุณภาพ (Measuring System for Quality Control) โดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ออกแบบหลักสูตรพิเศษแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลากรขึ้นเมื่อต้นปี 2557 ชื่อ “ความเข้าใจและหลักการสำคัญของ GD&T [Geometry Dimensional and Tolerance]” บริษัท Mitutoyo (Thailand) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ “Mitutoyo” ครอบคลุมเครื่องมือวัดทั่วไป (Small Measuring Tools) เครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) จนถึงเครื่องจักรกลในการวัดระบบสามมิติ (Coordinate Measuring Machine – CMM) และบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย สำหรับสาขาวิชานี้จัดขึ้นที่ สำนักงานภาคตะวันออก บริษัท สุมิพล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก ณ สำนักงานแห่งนี้มีห้องแสดงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การวัด ของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จึงสามารถสาธิตการใช้เครื่องมือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน โดยได้จัดอบรมเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2557   บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรครูในสายอาชีพ ได้รับความรู้และมีโอกาสสัมผัสเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยทางบริษัทฯได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยากร ไว้คอยดูแลให้เกิดความเรียบร้อยตลอด 5 วันเต็มของการอบรม และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่งทุกประการ