ตามคำสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ที่ 106/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 สาขางานกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) ดังรายละเอียดของคำสั่งฯ สำหรับสาขานี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย คือ นายกำแหง พันธุ์จันทร์ดี จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 25 ประจำปี 2557 (World Skills Thailand 2014) ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค แผนกบริการลูกค้า การแข่งขันฯจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 19 สิงหาคม 2558 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการ 2 ครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม ณ สถานที่ฝึกซ้อม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีผู้ให้การสนับสนุนหลักในการฝึกซ้อม คือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้การสนับสนุนสถานที่ ด้านเครื่องมือที่จะใช้ในการฝึกซ้อม ได้แก่ บริษัท Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) จำกัด, บริษัท OSG Thai จำกัด, บริษัท Big Daishowa Seiki จำกัด, บริษัท Mitutoyo (Thailand) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ   นอกเหนือจากการฝึกซ้อมดังกล่าวแล้ว บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังได้สนับสนุนให้ผู้แข่งขันและผู้ชำนาญการ เดินทางไปฝึกอบรมและฝึกซ้อมปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องจักรกลที่กำหนดใช้ในการแข่งขัน ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน ที่จะถึงนี้ด้วย   อนึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 นี้ ในส่วนของประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 23 สาขา และเฉพาะสาขางานกัดอัตโนมัติ (CNC Milling) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวม 28 ทีม จาก 28 ประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เป็นที่คาดหวังได้ว่าผู้แทนจากประเทศไทยจะมีโอกาสนำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นนโยบายสำคัญในการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ กับภาคราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการผลักดันให้เยาวชนของชาติตื่นตัวพัฒนาทักษะของตนเองเทียบเท่ากับประเทศที่เจริญอื่นๆ และครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สุมิพลได้ทุ่มเทสรรพกำลังของบริษัทฯเองและเครือข่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งหวังที่จะนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมของชาติในอนาคต