เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 หัวข้อที่สำคัญคือ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”(Precision Dimensional Measuring Instruments) และ “ปัจจัยที่มีผลต่องานตัดแต่งขึ้นรูป” (Factors which Affect Machining) รวมถึงการดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยวิทยากรของบริษัทฯเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตลอด 1 วันเต็ม