เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ (ISUZU Suppliers Group - ISG) จากการประสานงานของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้นำสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของกลุ่มอีซูซุจำนวน 225 คน จาก 216 บริษัท เข้าเยี่ยมชมสถาบัน SIMTec ซึ่งทางกลุ่มฯเห็นว่ามีความพร้อมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในเครือข่ายอีซูซุมากขึ้น การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมทีมผู้บริหาร โดยมีการบรรยายรายละเอียดกิจกรรมของ SIMTec ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจนถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มให้การอบรมแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบัน ซึ่งเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน (Re-Skill & Up-Skill) ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน และการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนำของญี่ปุ่น 18 บริษัท นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย มาติดตั้งเพื่อใช้ในการอบรมและสาธิตภาคปฏิบัติ   นอกจากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) (ซึ่งนับเป็นแห่งเดียวในเอเซียที่สถาบันตั้งอยู่นอกบริษัทของ Mitutoyo เอง) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO แห่งที่ 2 สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันทันสมัย (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผู้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่นที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการด้วย