คณะผู้บริหารฝ่ายผลิตและวิศวกรรม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562