เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำโดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology - SIMTec) ซึ่งเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงาน โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน และการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนำของญี่ปุ่น 18 บริษัท นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย มาติดตั้งเพื่อใช้ในการอบรมและสาธิตภาคปฏิบัติ ในการนี้คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTec ได้ให้การต้อนรับกล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งพาคณะเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันทันสมัย (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผู้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่นที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการด้วย