คณะผู้บริหาร ผู้แทน และอาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562