คณะสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเยี่ยมชม SIMTEC

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม Learning Factory ที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) พร้อมร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการตามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือของทั้งสองสถาบันฯ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้