เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า และนายนรเศรษฐ์ คำบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ SIMTec ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน นำโดยคุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย คุณสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ผู้แทน SIMTec ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถานที่ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงบัดนี้ตัวอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบใกล้เสร็จสมบูรณ์ คงเหลืองานระบบและการตกแต่งภายใน คาดว่าส่วนของอาคารสถานที่จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 จากนั้นก็จะดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การฝึกอบรมในพื้นที่โรงฝึกปฏิบัติการตามความร่วมมือกับผู้ผลิตสาขาต่างๆ ต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้