[:th]   สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy: AHRDA) ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันหลักในการผลิตกำลังแรงงานและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ และภาคเอกชนหลายแห่ง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สำนักงานตั้งอยู่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ในช่วงเวลากว่า 3 ปีเศษที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน และนักเรียนนักศึกษาผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 5,600 คน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมลงทะเบียนไว้กับสถาบัน AHRDA รวม 3 หลักสูตร • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (The Use & After care of Dimensional Measuring Tools) • พื้นฐานการทวนสอบและความสำคัญของการสอบเทียบ (Verification and the Importance of Calibration) • การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimension Measuring Tools for Principle of GD&T)     ในส่วนนี้ได้มีการจัดฝึกอบรม เสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า 50 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 1,400 คน ในปี พ.ศ. 2560 สถาบัน AHRDA ได้เตรียมขยายการดำเนินกิจกรรมเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยกำหนดให้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลายรูปแบบ รวมถึงการฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house Training) ของภาคเอกชนด้วย ในการนี้บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบัน AHRDA เป็นการเฉพาะ โดยมีพิธีลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ มีนายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการ AHRDA และ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนาม นายวีระศักดิ์ ลดาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนายพินัย ศิรินคร รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของ AHRDA ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี     ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน AHRDA ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบัน AHRDA ได้ให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง MONO29 ในรายการ ‘ทันข่าวเช้า’ ว่า“สถาบันแห่งนี้มีคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เป็นผู้กำหนดนโยบาย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับหน้าที่ในการนำไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพราะลำพังภาครัฐอาจไม่สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้โดยลำพัง เชื่อมั่นว่าสถาบัน AHRDA จะเป็นองค์กรที่สามารถให้การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม” ในพิธีลงนามระหว่างสถาบัน AHRDA และบริษัท สุมิพลฯ ทีวีช่อง MONO29 ก็ได้ติดตามมาทำสกู๊ปข่าวและได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2 ท่าน คือ   นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ กพร.ปช. ได้กล่าวว่า “สถาบัน AHRDAได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ กพร.ปช. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยกำหนดภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 1) การพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน 3) การดูแลข้อมูลด้านแรงงาน 4) กำหนดเป้าหมายการจัดตั้งสถาบัน AHRDA เป็นความคาดหวังว่าสถาบัน AHRDA จะผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน”     ในโอกาสเดียวกันนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก็ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า “รัฐบาลได้ประกาศนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยทุ่มงบประมาณมหาศาลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง คาดว่าจะเกิดการลงทุนรอบใหม่หลั่งไหลเข้ามาอีกมาก บริษัท สุมิพลฯได้ตัดสินใจก่อสร้างสำนักงานธุรกิจแห่งใหม่ ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) บนพื้นที่เกือบ 7 ไร่ เพื่อให้บริการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานซึ่งไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเท่านั้น แต่จะรวมอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve เดิมและ S-Curve ใหม่ด้วย ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคแห่งนี้จะมีความแตกต่างจากศูนย์ฝึกอบรมทั่วไป เพราะจะเป็นการร่วมมือกับผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมือด้านการผลิตอย่างกว้างขวางจัดหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาคราชการ เช่น สถาบัน AHRDA สถาบันการศึกษา และสถาบันอื่นๆคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ และเปิดดำเนินการได้ภายในปลายปี 2561ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่รองรับความเจริญเติบโตของ EEC อย่างทันท่วงทีและจังหวะเวลา Link VDO : https://seeme.mthai.com/ch/goodmorningthailand/Mzrz6M   เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหนึ่งในความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่สุดมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรหลายระดับ และยังต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านอีกมาก เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สูงขึ้น บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมและบริการครบวงจรเน้นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นหลัก จึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายประชารัฐอย่างต่อเนื่องต่อไป[:]