มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - มสวท. (Foundation of Science and Technology Council of Thailand) - FSTT ภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) ได้จัดให้มีโครงการมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ“บุคคลคุณภาพแห่งปี” (Quality Person of the Year) ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

 

ในปี 2557 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่รับเกียรติในฐานะเป็นผู้นำองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม พิธีมอบโล่เกียรติยศจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ซึ่งถือเป็นวันถวายราชสดุดีเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯและทางมูลนิธิ มสวท. ได้บรรจุรายชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิ (Hall of Fame) ด้วย

 

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับครั้งนี้ เป็นเครื่องรับรองถึงการที่ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้มีบทบาทในการทุ่มเทเสียสละ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลลากรให้แก่ภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลาช้านาน โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาธิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดให้มีการฝึกอบรมทางเทคนิคทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในด้านมาตรวิทยามิติ ให้แก่บุคคลากรทางการศึกษาทั้งครูและนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลากรจากวงการอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯในหลักสูตรต่างๆ กล่าวได้ว่าในช่วงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ผ่านการฝึกอบรมนับพันคน ซึ่งเกิดประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก

 

บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม ยังคงมุ่งมั่นในปฏิธานที่จะเดินหน้าให้ความสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยยึดถือแนวคิดว่าถ้าคนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนอย่างแท้จริงก็จะส่งผลต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชาติให้มีความมั่นคงถาวรตลอดไป