บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ เรื่อง “พื้นฐานการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท มินิแบ ไทย จำกัด (บางปะอิน) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 52 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท มินิแบ ไทย จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา