บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ทานากะ พรีซิชั่นฯ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา