บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ความเข้าใจและความสำคัญของการวัดละเอียดมิติ ตามหลักการ Geometry Dimensional and Tolerance [GD&T]” ให้แก่ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 32 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา