คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรครูจำนวน 4 คน เเละนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 26 คน ครูจากวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ 1 คน     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บรรยายและสาธิตโดยทีมวิทยากรจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากการประเมินผลทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์