สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตของบริษัท อัทสุมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 22 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 9 มีนาคม 2560 ณ บริษัท อัทสุมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล จังหวัดระยอง     หัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็น 1 ใน 3 หัวข้อของหลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นและลงทะเบียนไว้กับสถาบัน AHRDA เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และจากการประเมินผลรวม 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้