รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTec และนางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมให้การต้อนรับ นายจิระพันธ์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบัน SIMTec พร้อมวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รองรับความเจริญเติบโตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์เจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำ และได้พาชมสถานที่ของสถาบัน SIMTec ห้องฝึกอบรมต่างๆ และ Smart Learning Factory ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO ห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT พร้อมทั้งดูระบบการบริหารสินค้าคงคลังอันรูปแบบใหม่ (Smart Warehouse) ของ TRUSCO ผู้นำด้าน MRO ของญี่ปุ่ที่มีสินค้าหลายหมื่นรายการ