เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา นักเรียนสาขาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะครูอาจารย์ จำนวน 100 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลในวันที่ 8 กันยายน 2562 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน