คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเชิญนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน” ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง LTB 303 อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นำไปพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและให้การต้อนรับ   นายจิระพันธ์ฯในฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่เป็นกิจการของตนเองและบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน ได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรในสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล กล่าวถึงปัจจัยหลักในการบริหารองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ การกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาลนำไปสู่ความสำเร็จ ข้อแนะนำให้นักศึกษาที่จะเข้าสู่อาชีพ พร้อมทั้งได้จัดทำพ็อกเกตบุ๊กแสดงสาระสำคัญขององค์กรธุรกิจญี่ปุ่นเป็นการเฉพาะ ได้แก่ วัฒนธรรมการสื่อสารภายในองค์กร บัญญัติ 10 ประการในการทำงานเกร็ดความรู้ 10 ข้อธุรกิจแบบญี่ปุ่น และยุคแห่งการแข่งขันของโลกอนาคต มอบให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นกรณีพิเศษ   ทั้งนี้ได้กล่าวก่อนจบการบรรยายถึงการทำข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยามิติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพ และแนะนำ สถาบันเทคนิคแห่งการเรียนรู้สุมิพล “Sumipol Institution of Manufacturing Technology (SIM-Tech)” ที่กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเตรียมเปิดดำเนินการต้นปี 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ศูนย์กลางโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ บุคลากรของชาติในอนาคตอันใกล้