บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 38 คน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัทฯ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ และทีมงานวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน” มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคต จัดขึ้นสำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0‐2762‐3000 ต่อ 1261