สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน (กรอ.อศ.) โดยมีบริษัทเอกชนรวม 6 แห่ง และสถาบันจากหน่วยงานราชการและวิชาชีพ 4 แห่ง ดังรายชื่อ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท คาลโซนิค จำกัด บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ สถาบันยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า เป็นผู้แทนบริษัทฯขึ้นรับมอบโล่เกียรติยศดังกล่าว ในฐานะเป็นแกนหลักของบริษัทในเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งได้แก่ Sumitomo, OSG, A.L.M.T., Big Daishowa, Mazak และ Mitutoyo รวมถึงความร่วมมือจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด้วย โดยมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการนี้เป็นความร่วมมือของ 4 สถาบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้กำหนดแนวทางที่จะสร้างบุคลากรที่มีฝีมือด้านยานยนต์ระดับอาชีวะซึ่งขาดแคลนเป็นอย่างมาก โดยการจัดครูและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยเริ่มโครงการนำร่องเมื่อปลายปี 2557 และจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 และระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2558 มีครูและอาจารย์รุ่นละประมาณ 30 คน จาก 15 วิทยาลัยเทคนิคในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในส่วนของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเครือข่ายออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะ 2 หลักสูตร คือ 1. กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล CNC (Machining Process with CNC Machine) 2. ความเข้าใจและความสำคัญของการวัดละเอียดมิติตามหลักการ Geometry Dimensional and Tolerance [GD&T] ใช้เวลาการฝึกอบรมรวมฝึกงานในโรงงานผู้ผลิตทุกแห่งเป็นเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำให้ครูอาจารย์ได้รับความรู้เพิ่มเติมสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี โครงการนี้จะยังดำเนินต่อไปโดยจะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้  ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเครือข่าย ก็จะให้การสนับสนุนตามหลักสูตรข้างต้นเช่นเดิม และมุ่งหวังในการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรครูในสายอาชีพ ได้รับความรู้และมีโอกาสสัมผัสเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้บริษัทฯได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยากรให้การฝึกอบรมแก่ครูอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้งบประมาณของบริษัทฯและเครือข่ายเอง นับเป็นความภูมิใจที่บริษัทฯมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสร้างบุคลากรฝีมือที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน