รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมงานราชมงคล วิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ในโอกาสนี้นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า ในฐานะผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหลักได้กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจากทั่วประเทศ ร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง การแข่งขันทักษะวิชาการวิศวกรรม สาขางานวัดละเอียด นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการประชุมงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งนี้ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยฯจากทั่วประเทศรวม 11 ทีม ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผู้แทนจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน