เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก 4 มูลนิธิ เพื่อทำพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งเป็นการสมทบทุนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมูลนิธิดังนี้ 1.  มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท นำโดย คุณธิดา ศรีไพพรรณ์ ประธานมูลนิธิ 2.  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท นำโดย คุณศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิ 3.  มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท นำโดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิ 4.  มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (เพื่อพัฒนาหญิงด้อยโอกาส) เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท นำโดย คุณปนัดดา งานสมพล เจ้าหน้าที่มูลนิธิ   ทั้งนี้ผู้แทนมูลนิธิได้มีการนำเสนอวิดีทัศน์แนะนำประวัติและการดำเนินงานของแต่ละมูลนิธิให้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณต่อ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในจิตอันเป็นกุศลที่สำคัญครั้งนี้