วิทยาลัยเทคนิคภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขา สาขาที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่งคือช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ซึ่งมีวิทยาลัยที่จัดสอนสาขานี้จำนวนมาก เมื่อปี 2557 กลุ่มครูในสาขานี้ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้น และได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรครูเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ต่อมาก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสาขาการเรียนการสอนดังกล่าว ได้รับการทาบทามจากอาจารย์  สมพร ขันติโก ประธานชมรมฯ ขอการสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญ 2 หลักสูตร คือ • กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล CNC (Machining Process with CNC Machine) • ความเข้าใจและความสำคัญของการวัดละเอียดมิติตามหลักการ Geometry Dimensional and Tolerance [GD&T] (The Important of Dimensional Measuring Tools with GD&T Principal)   บริษัทสุมิพลฯจึงได้ร่วมกับผู้ผลิตในเครือข่าย ด้านเครื่องจักรการผลิต (Machine) เครื่องมือและอุปกรณ์การตัด (Cutting Tools) และเครื่องมือวัดละเอียดมิติ (Dimensional Measuring Tools) ซึ่งล้วนเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้านระบบการวัด GD&T ด้วย ทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษให้แก่ครูของชมรม ให้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในโรงงาน รวมเวลาทั้งสิ้น 10 วัน โดยมีผู้แทนครูจากทั่วประเทศกลุ่มแรกเข้ารับการฝึกอบรม 27 คน จาก 24 สถาบัน ดังรายละเอียด:-     2 – 6 มี.ค.  ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล CNC” 2 - 3 มี.ค.  พิธีเปิดการอบรม บรรยายภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค (Tool Engineering Center), Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 มี.ค.   ฝึกอบรมการเรื่อง “การตรวจสอบเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา 5 - 6 มี.ค.  ฝึกอบรม ณ บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตัดฯ ได้แก่ OSG Thai Co., Ltd., A.L.M.T. (Thailand) Co., Ltd. และเครื่องจักรกลการผลิตที่ MAZAK (Thailand) Co., Ltd. ตามลำดับ   23–27 มี.ค.  ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “ความเข้าใจและความสำคัญของการวัดตามหลักการ GD&T” 23 มี.ค.  ช่วงเช้า นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในฐานะประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมศูนย์บริการเทคนิคเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกัน และการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด ชมนิทรรศการพร้อมสาธิต ช่วงบ่าย เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องจักรกล CNC 24-25 มี.ค.  บรรยายในหัวข้อความสำคัญของ GD&T ภาคทฤษฎี การซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดตามาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอย่างถูกวิธี 26 มี.ค.  การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดละเอียด 3 กลุ่มหลัก 1) เครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools) 2) เครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) 3) เครื่องจกรกลการวัด 3 แกน (CMM) 27 มี.ค.  นำคณะครูของชมรมฯเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี   จากการประเมินผลได้ข้อสรุปว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ทั้งการรับรู้ทางด้านทฤษฎีของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายที่เป็นปัจจุบัน มีโอกาสสัมผัสการใช้เครื่องมือหลายชนิดที่ล้วนอยู่ในกระบวนการผลิตที่สำคัญ ตลอดจนได้ดูโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น สามารถนำไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างแท้จริง   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งในภาคราชการ โดยเฉพาะการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค และสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ รวมถึงผู้ฝึกสอนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในส่วนของการจัดฝึกอบรมให้แก่ภาคเอกชนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีการจัดทำเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งโดยการจัดของบริษัทฯเอง และร่วมมือกับสถาบันต่างๆ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ท่านผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯได้ตลอดเวลา