บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญของปี 2558 โดยร่วมมือกับผู้ผลิตในเครือข่าย คือ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอเอสจี ไทย จำกัด บริษัท BIG DAISHOWA SEIKI จำกัด บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA)   การฝึกอบรมฯครั้งนี้จัดขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 เขต แยกจัด 2 รอบ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี สำหรับลูกค้าในเขตภาคตะวันออกและใกล้เคียง และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯ สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมแสดงนิทรรศการเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตอย่างครบครันทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ M1 : Machining Tool (เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ) M2 : Measuring Tool (เครื่องมือวัดละเอียด) M3 : Maintenance Tool (เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมบำรุง) รวมถึงกลุ่มเครื่องจักรกลการผลิตและการวัด (Machine & Equipment) ของผู้ผลิตระดับโลก คือ เครื่องกลึง CNC (Turning) “MAZAK” และเครื่องมือวัด CNC 3 แกน (CMM) “MITUTOYO” การฝึกอบรมทั้ง 2 เขต เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ แยกหลักสูตรเป็นแต่ละห้องใช้เวลา 1 วันเต็ม คือ
  1. 1. กลยุทธ์ในการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเพื่อเพิ่มผลผลิต (Machining Strategy for Cutting Efficiency & Productivity) วิทยากรจากบริษัท ซูมิโตโมฯ คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรมฝ่ายขาย บริษัท โอเอสจีฯ คุณนาวิน บัวขาว ผู้จัดการวิศวกรรมฝ่ายขาย และคุณประมุข มหาโภไคย ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายตรงผู้ผลิต บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่นฯ ร่วมเป็นผู้บรรยาย
การอบรมหัวข้อนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มห้องรวมทั้งสิ้น 215 คน จาก 115 บริษัท แยกเป็น วันที่ 13 ต.ค. 58 : จำนวน 95 คน จาก  50 บริษัท วันที่ 15 ต.ค. 58 : จำนวน 120 คน จาก 65 บริษัท
  1. 2. ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Quality System with Technology of Dimensional Measuring Instruments) วิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่นฯ ร่วมกับ อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
การอบรมหัวข้อนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างล้นหลามรวมทั้งสิ้น 350 คน จาก 200 บริษัท แยกเป็น วันที่ 13 ต.ค. 58 : จำนวน 160 คน จาก  95 บริษัท วันที่ 15 ต.ค. 58 : จำนวน 190 คน จาก 105 บริษัท   ในช่วงเวลาอาหารกลางวันและเวลาพัก ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสชมนิทรรศการของเครื่องมือทั้งหมดที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมสาธิตและแนะนำการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องถูกวิธี โดยเฉพาะการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งสุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวที่สามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมเครื่องมือวัดด้านมิติถึง 22 พารามิเตอร์ รวมถึงการให้บริการนอกสถานที่ (Onsite Service) ในการสอบเทียบโต๊ะระดับหินแกรนิต (Granite Surface Plate) และ Profile Projector ของ Mitutoyo ซึ่งเป็นบริการใหม่   จากการประเมินผลหลังการฝึกอบรม ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ตลอดเวลา 6 ชั่วโมงเต็มที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 565 คน จาก 315 บริษัท ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การดำเนินการเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน   บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ และจะนำข้อแนะนำต่างๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงการจัดฝึกอบรมครั้งต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2559 ที่กำลังย่างใกล้เข้ามา บริษัท สุมิพลฯ จะเตรียมนำเสนองานด้านการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างเต็มกำลังความสามารถ โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงที่จะติดต่อกับท่าน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ sumipol.magnetocloud.com ในโอกาสต่อไป