[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ได้มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนของภาครัฐโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสำคัญต่างๆ แก่ครูอาจารย์เพื่อนำเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันที่สังกัดได้ทันยุคสมัยภาคตะวันออกได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 โดยจัดตั้ง Economic Corridor หรือ EEC) ครอบคลุม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง เน้นหนักการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทุกด้าน โดยใช้งบประมาณมหาศาลและเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็น Mega Project ของประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เกิดการผลักดันและสร้างความมั่นใจขยายการลงทุนของอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมและการลงทุนใหม่ๆ จากทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยราชการหลักในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวและความเจริญเติบโต จึงต้องเร่งรัดดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการที่สำคัญนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่สำคัญทั้งในด้านเทคนิคการผลิตการควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาและอื่นๆ ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมานับ 10 ปีมีครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนนับพันคน   และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) ณ ศูนย์ประสาน งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในความเสียสละแก่ผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าเป็นผู้รับมอบ ในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งนี้บริษัทสุมิพลฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ที่จัดจำหน่าย โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคตในงานด้วย [:]