เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมคาราวะ  ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระดาบส และ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนฯ เพื่อบริจาคเงินให ้แก่มูลนิธิพระดาบสจำนวน 500,000 บาท มูลนิธิพระดาบสก่อตั้งขึ้นภายใต ้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2518 จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้น เพื่อพระราชทานโอกาสให้แก่ผู้ด้อยการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจัง ฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีวะสร้างตอเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ดดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งที่พัก อาหาร และค่าเล่าเรียน เป็นหลักสูตร 1 ปี รวมถึงการฝึกงานทั้งในและนอกสถานที่ด้วย นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่จะกลับไปประกอบอาชีพส่วนตัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง  เป็นประโยชน์อย่างมากต่อท้องถิ่น ในการนี้คุณจิระพันธ์ฯได ้แสดงความจำนงที่จะให้การสนับสนุนจัดทีมงานไปให ้การฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีของเครื่องมืออุตสาหกรรมด้านการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นงานหลักของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และก็พร้อมที่จะรับนักเรียนเข้ามาฝึกงานในบริษัทเครือข่ายอีกด้วย       ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณจิระพันธ์ฯ  ได้กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ให้ทราบถึงโครงการจัดทำภาพชุดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่างในพระอิริยาบถต่างๆ ได้คัดสรรรวม 10 ภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติในความเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (The Father of Thai Skill Standard) และในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในปี 2558 นี้ ภาพชุดพระบรมสาทิสลักษณ์ได้จัดทำเป็นภาพเขียนสีน้ำมันลักษณะพิเศษ (ซีเปีย) พร้อมตัวหนังสือประดิษฐ์ตามแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้วัสดุที่สื่อในลักษณะเป็นโลหะทองแดง โดยศิลปินผู้เขียน คือ นายกิตติ พลศักดิ์ขวา ซึ่งเป็นผู้ที่เขียนรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นหลัก คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนศกนี้ และพร้อมที่จะนำไปติดตั้งให้ แก่สถาบัน 4 แห่งเพื่อให้ปรากฏต่อสายตาของพสกนิกร ได้แก่ 1) โรงเรียนพระดาบส 2) กระทรวงแรงงาน 3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 4) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ   คุณจิระพันธ์ฯได้กราบเรียนเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่กิจการของ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเป็นเวลาช้านาน ได้มีโอกาสเห็นรูปเหล่านี้ในหลากหลายโอกาส รุ้สึกมีความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ฯพณฯ องคมนตรี ได้กล่าวขอบคุณการบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิพระดาบส และการจัดทำโครงการภาพชุดพระบรมสาทิสลักษณ์ ซึ่งเป้นแนวคิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง