บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ไดซิน จำกัด โดยมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของบริษัทฯเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมพิมาย บริษัท ไดซิน จำกัด จังหวัดนครราชสีมา   บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ไดซิน จำกัด โดยมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของบริษัทฯเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมพิมาย บริษัท ไดซิน จำกัด จังหวัดนครราชสีมา