บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบควบคุมคุณภาพ บริษัท บางกอก อีเกิล วิงส์ จำกัด โดยมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 37 คน ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บางกอก อีเกิล วิงส์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555