บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยความสนับสนุนของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และความสำคัญของการสอบเทียบ” มีลูกค้าของบริษัทฯในเขตภาคตะวันออกและใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 145 บริษัท จำนวน 265 คน หลักสูตรการฝึกอบรมจัดขึ้นเป็นการเฉพาะ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานด้านมาตรวิทยาทางมิติ คือ • ความสำคัญของการสอบเทียบและการแปรผลในระบบมาตรวิทยาด้านมิติ • เทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ • การวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดกลุ่มเลนส์และการแสดงผลด้วยภาพ • เครื่องมือวัด 3 แกน (CMM) • ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย U-Wave (Measurement Data wireless Communication) • โปรแกรมการประมวลผลข้อมูล (MeasurLink)   โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คุณอนุสรณ์ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ คุณกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ และทีมวิศวกร จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม 3 กลุ่มที่บริษัท สุมิพล เป็นผู้จัดจำหน่าย: Machining Tools, Measuring Tools และ Maintenance Tools ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ชมด้วย เฉพาะด้านเครื่องมือวัดของ มิตูโตโย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้     นำเครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools) เครื่องมือวัดหลัก (Measuring Instruments) และเครื่องมือวัด 3 แกน หรือ CMM (Coordinate Measuring Machine) ให้ผู้รับการอบรมชมและสัมผัส ในส่วนของบริษัท สุมิพล ในฐานะผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ได้จัดให้มีการสาธิตบริการซ่อมและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. ซึ่งสุมิพลเป็นแห่งเดียวที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ให้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง และการดูแลบำรุงรักษาที่ถูกวิธี ซึ่งจะนำไปสู่ระบบควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล   บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ครอบคลุมงานทุกประเภท มีประสบการณ์อันยาวนาน 25 ปี พร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกท่านในด้านเทคนิค เพื่อพัฒนาการผลิต การควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นเช่นปัจจุบัน บริษัท สุมิพลฯ เป็นบริษัทเดียวในวงการเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการฝึกอบรมมาเป็นเวลาช้านาน โดยจัดฝึกอบรมทางเทคนิคให้แก่ลูกค้า สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ บริษัทผู้ผลิตในเครือข่ายที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านเทคนิคแต่ละประเภท และบางแห่งมีศูนย์ฝึกอบรมในประเทศ เช่น บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัลฯ ผู้ผลิตเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับลูกค้าโดยกำหนดหลักสูตรพิเศษตามความต้องการแล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานฝึกอบรมได้ตลอดเวลา