บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรม (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม แผนกตรวจสอบคุณภาพ และแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของบริษัทฯเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555