เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัด