[:en] [:th]  

บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 12 แห่ง และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

   

เป็นที่ทราบดีโดยทั่วไปแล้วว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0 ซึ่งภาครัฐได้ทุ่มเทงบประมาณที่เป็นเมกะโปรเจคในการสร้างโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก น้ำ เเละอากาศ กำหนดสร้างเมืองใหม่ใน 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่ มีการคาดการณ์ว่าจะมีประชากรหลั่งไหลไปอยู่พื้นที่แห่งนี้นับหลายล้านคนในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เรื่องสำคัญคือการเตรียมพร้อมที่จะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิครวม 12 แห่ง และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างจัดตั้งศูนย์แทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) ณ จ.ระยอง โดยคุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร เป็นผู้เเทนลงนามเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถและศักยภาพเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการผลิตกำลังคนสู่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า ในโอกาสเดียวกัน ผู้เข้าร่วมลงนามได้เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางถึง 500 ไร่ มีห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ครบทุกคณะ ล้วนเป็นเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สุมิพลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็จะเดินหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันเทคนิคแห่งการเรียนรู้เพื่อรับกับภาคอุตสาหกรรมไปด้วยกัน[:]