เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อผลิตกำลังคนตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆด้านเทคนิค เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนเเละเตรียมการด้านการโดยบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป