ผู้เข้าร่วมประชุม :  พลอากาศตรีเพียร โตท่าโรง (สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย), นาวสาวจันทนี อัครเมฆินทร์ (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ), นาวสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย), นายสมศักดิ์ ยศสุนทร (บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด), นายธีระยุทธ ชุลีลิศวิทยาภรณ์ (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น), นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล (บริษัท สุมิพล จำกัด), นายวัลลภ มหัทธนันชัย (บริษัท เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด), นายวินิจ สืบแต่ตระกูล และนายจิตติ ไชยวงศ์ (สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน) * กลับก่อนการปิดประชุม : นายธงชัย อันอดิเรกกุล (บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด)