เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยมีคุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้คุณทองพลได้พาคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมสถาบัน SIMTec ในส่วนอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่างๆ ห้องประชุมขนาดใหญ่เเละ Learning Factory ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฎิบัติที่ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมดำเนินงานเเล้ว     ในโอกาสเดียวกัน คุณทองพล อุลปาทร ได้มอบ Digimatic Micrometer ของ Mitutoyo ให้ผู้แทนสถานศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ในรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 7 สถานศึกษา ทั้งนี้ คุณปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบัน SIMTec จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 สิงหาคมนี้