บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึกและการปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์การฝึก ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “การกำหนดปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ฝึก” จัดโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับหน่วยงานฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะนำไปใช้อ้างอิงในการจัดซื้อครุภัณฑ์และเพื่อการอื่นที่เกี่ยวข้อง นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลประจำกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี