Mitutoyo Asia Pacific (MAP) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสำนักงานควบคุมดูแลการจัดจำหน่ายและบริการของภมิภาคเอเซีภูมเซย-แปซิฟิค ของ Mitutoyo แห่งประเทศญี่ปุ่นผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดชั้นนำของโลก ได้จัดประชุมผู้แทนจำหน่ายทั่วภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค จาก 7 ประเทศที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน2555 ในการนี้ Mr. Rick Lim, ผู้จัดการอาวุโสประจำภูมิภาค ในฐานะผู้จัดการประชุมครั้งนี้ ได้นำคณะผู้แทนจำหน่่ายเข้้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท สุมิพล จำกัด ผู้้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พ.ค. เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการทำงานของสุมิพล นำไปปรับปรุงพัฒนางานของแต่ละประเทศ โดยคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ คุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด คุณปองนัดดา อุลปาทร ผู้บริหารสำนักงาน และพนักงานระดับอาวุโสของบริษัทฯให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการของบริษัทฯตามระบบมาตรฐาน ISO.9000 การจัดฝึกอบรมสัมมนาทางเทคนิคให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านมาตรวิทยา การให้การฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านเครื่องมือวัดฯ ให้กับครูระดับอาชีวศึกษาและครูผู้ฝึกสอนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ชมศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดซึ่งได้รับการรับรองISO/IEC.17025 และคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่ทันสมัยทั้งนี้ Mr. Etsuo Matsunaka ประธานบริษัทมิตูโตโยฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะผู้แทนจำหน่าย กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯเปิดโอกาสให้มาเยี่ยมชมครั้งนี้