[:th]   สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้อง 303 อาคารลายสือไท โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การแนะนำเครื่องมือการวัดพื้นฐานที่สำคัญวิธีการใช้อย่างถูกต้องกับการวัดงานแต่ละชนิด ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการวัดทางมิติ และการบำรุงรักษาเครื่องมือให้สามารถใชได้้อย่างคงทนยาวนาน มีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศิษย์เก่าที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน โดยมี ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม     หัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็น 1 ใน 3 ของหลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นและลงทะเบียนไว้เป็นหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สำหรับการฝึกอบรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาได้รับประสบการณ์พร้อมสัมผัสการใช้เครื่องมือจริงสามารถเพิ่มพูนความรู้เสริมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต     ในโอกาสเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ร่วมทัศนศึกษาการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งคณะวิทยากรก็ได้จัดเป็นนิทรรศการย่อยลักษณะเป็นสถานีฐานความรู้ระบบมาตรวิทยาด้านมิติพื้นฐานในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่ออาชีพในอนาคตของพวกเขาด้วย   [:]