สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ การทวนสอบและการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Inspection and Calibration with Dimensional Measuring Instruments) จัดเป็นการเฉพาะสำหรับลูกค้าของบริษัทฯที่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่อ่อนนุช โดยคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี Mr. Naotatsu Fujiwara กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จาก 22 บริษัท สถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน คือ วันแรก : การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ วันที่ 2 : พื้นฐานการทวนสอบและความสำคัญของการสอบเทียบ วันที่ 3 : พื้นฐานการทวนสอบและความสำคัญของการสอบเทียบ     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือวัด โดยทีมวิทยากรของบริษัท สุมิพลฯ ซึ่งมีความชำนาญเป็นผู้บรรยายและกำกับการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมและคลังสินค้าของบริษัทฯ และในวันสุดท้ายคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นประธานปิดการฝึกอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม