[:th]      บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต ในหัวข้อ นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation) เป็นการเฉพาะสำหรับบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอมิเทจแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม     การฝึกอบรมฯครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ต่างจากความคุ้นเคยเดิม ซึ่งมีหัวข้อสำคัญคือเทคโนโลยีการวัดจากอดีตสู่อนาคต พร้อมชมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดแบบดิจิตอลและการจัดการระบบข้อมูล บรรยายโดยทีมวิทยากรจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด     มีหัวข้อ : - การวัดแบบดิจิตอลและการบริหารจัดการข้อมูล - การพัฒนาระบบการวัดแบบ 1 มิติ สู่ระบบการวัดแบบ 2 มิติ - นวัตกรรมการวัดแบบอัตโนมัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด และสัมผัสวิธีการวัดละเอียดในภาคปฏิบัติ ซึ่งเพิ่มพูนความเข้าใจสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมครบเต็มเวลาหลักสูตรได้รับใบรับรองการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย   [:]