บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต ในหัวข้อ “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation)” สำหรับบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม     การฝึกอบรมฯครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ต่างจากความคุ้นเคยเดิม ซึ่งมีหัวข้อสำคัญคือ เทคโนโลยีการวัดจากอดีตสู่อนาคต พร้อมชมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดแบบดิจิตอลและระบบการจัดการข้อมูล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 55 คน จาก 29 บริษัท บรรยายโดยทีมวิทยากรจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีหัวข้อ - การวัดแบบดิจิตอลและการบริหารจัดการข้อมูล - การพัฒนาระบบการวัดแบบ 1 มิติ สู่ระบบการวัดแบบ 2 มิติ - นวัตกรรมการวัดแบบอัตโนมัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด และสัมผัสกับวิธีการวัดละเอียดในภาคปฏิบัติ ซึ่งเพิ่มพูนความเข้าใจสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมครบเต็มเวลาได้รับใบรับรองการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย