สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต หัวข้อ นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation) “ในโครงการสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย” ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับสมาชิกสมาคมฯและสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน และใกล้เคียง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคม อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม     การฝึกอบรมฯครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ต่างจากความคุ้นเคยเดิม ซึ่งมีหัวข้อสำคัญคือ เทคโนโลยีการวัดจากอดีตสู่อนาคต พร้อมชมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดแบบดิจิตอลและการจัดการข้อมูล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 95 คน จากภาคอุตสาหกรรม 55 คน ครู-อาจารย์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิค 10 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 30 คน บรรยายโดยทีมวิทยากรจากบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่ - การวัดแบบดิจิตอลและการบริหารจัดการข้อมูล - การพัฒนาระบบการวัดแบบ 1 มิติ สู่ระบบการวัดแบบ 2 มิติ - นวัตกรรมการวัดแบบอัตโนมัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด และสัมผัสกับวิธีการวัดละเอียดในภาคปฏิบัติซึ่งเพิ่มพูนความเข้าใจ สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมครบเต็มเวลาตลอดหลักสูตรจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย