เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล “Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec”  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” ถือเป็นรุ่นที่ 2 ของการ Mobile Training โดย ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ดร. นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรติตถ์  และผู้บริหาร เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในการเปิดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์    การอบรม “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ” เกิดขึ้นครั้งที่ 1 ในรูปแบบ Train the Trainer ให้กับบุคลากรและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการอบรม Mobile Training รุ่นแรก จัดให้กับบุคลกรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก  เพชรบูรณ์ และพิจิตร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก สำหรับครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 ให้กับบุคลกรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย มีผู้เข้าอบรมจำนน 40 คน   Mobile Training รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในการจัดอบรมโครงการระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดด้านมิติ หลักสูตรกรใช้แลการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ ให้กับบุคลกรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์    แล้วพบกับ Mobile Training รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์